Overig

4 doorkijkjes

In deze notitie worden 4 doorkijkjes gegeven in de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden, namelijk:
- doorkijk 1. Stoppen met de ontwikkeling van nieuwe uitleglocaties voor woningbouw en werkgelegenheid;
- doorkijk 2. Bouwen met als doel het handhaven van het inwoneraantal;
- doorkijk 3. Bouwen voor de eigen behoefte én de schragende functie en
- doorkijk 1B, 2B en 3B. Geen aanleg van ontsluitende infrastructuur.

Advertentie lokale bladen december 2008

In week 50 van 2008 heeft de stuurgroep Ontwerpopgave Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden in de lokale bladen een advertentie geplaatst.

In deze advertentie geeft de stuurgroep aan blij te zijn met de visie die stedenbouwkundige Cor Geluk op 12 november aan de leden van beide gemeenteraden heeft gepresenteerd.

De inspraakreacties, de uitkomsten van de werkateliers en de gesprekken van Geluk met de dorpen en wijken vormen, samen met de visie van Geluk, een duidelijker, verfijnder en beter plan.

In de advertentie wordt in het kort aangegeven wat aan de presentatie van Cor Geluk aan de gemeenteraden voorafging, hoe deze openbare bijeenkomst is verlopen en wat er de komende periode staat te gebeuren.

U kunt de advertentie hier ook downloaden.

Beslispuntennotitie

Hier kunt u de beslispunten notitie downloaden van november 2005. In deze notitie staan de verschillende onderwerpen van de ontwerpopgave bespreken met daarbij het advies van de projectgroep, de overwegingen van de stuurgroep en het besluit van de stuurgroep.

Brochure Structuurplan

In deze brochure wordt meer informatie gegeven over het structuurplan Leek-Roden, de ontwikkeling van aantrekkelijke woon- en werkgebieden in een gevarieerd en groen landschap. Daarbij staat versterking van de kwaliteiten van het landschap voorop.

Communicatieplan

Hier kunt u het Communicatieplan IGS downloaden.

Gewijzigde kostenraming

Hier kunt u de gewijzigde kostenraming downloaden, inclusief de kosten voor het MER.

Netwerkplan

Hier kunt u het netwerkplan op hoofdlijnen van april 2008 downloaden.

Notitie omvang ontwerpopgave

In deze stuurgroepnotitie van november 2004 is omschreven wat de omvang van de ontwerpopgave Leek-Roden kort en helder uiteen gezet.

Notitie ruimte voor lokale bedrijvigheid

Binnen de ontwerpopgave Leek-Roden wordt ook gekeken naar een geschikte locatie voor 50 hectare bedrijventerrein voor de lokale bedrijven.
Voorafgaand aan het onderzoek is de behoefte aan bedrijventerreinen onderzocht en is gekeken hoe die bedrijventerrein er precies uit zouden moeten zien.
In deze notitie staat een analyse van de kavelverkoop in de afgelopen 10 jaar en de vraag naar bedrijventerrein de afgelopen jaren.

Overzicht woningbouwaantallen

Dit is eenoverzicht van februari 2008 met de woningbouwaantallen binnen het IGS Leek-Roden.

Ontwerp- en beheeropgaven

In deze notitie worden de ontwerp- en beheeropgaven voor het plangebied beschreven. U kunt deze beschrijving hier downloaden.

Plan van aanpak gewijzigd ontwerp

Hier kunt u het plan van aanpak van juni 2004 voor het gewijzigd ontwerp downloaden.

Planproces tot oktober 2008

Hier kunt u het planproces tot oktober 2008 downloaden.

Procesbeschrijving planvorming

Hier kunt u een beschrijving van het proces van tot stand komen van het Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden downloaden.

Proces planning op hoofdlijnen

De proces planning op hoofdlijnen van 15 april 2008 kunt u hier downloaden. Deze planning bevat drie hoofdstukken, namelijk:
- hoofdstuk 1 de planning in hoofdlijnen; in dit hoofdstuk staat welke actie, op welk moment en voor welk onderdeel moet
worden uitgevoerd. Ook de samenhang tussen de stappen is inzichtelijk gemaakt;
- hoofdstuk 2: Communicatieplan, waarin de communicatie op hoofdlijnen wordt beschreven;
- hoofdstuk 3: Processchema; hier in staat de totstandkoming van het IGS tot oktober 2008 beschreven. Zo wordt uitgelegd hoe wordt gesproken met de maatschappelijke organisaties en dat het plan interactief wordt gemaakt samen met deze ruim 50 organisaties.

Publicatie huis-aan-huis-bladen

De publicatie in de huis-aan-huis-bladen van maart 2008 over de stand van zaken van het project Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden kunt u hier downloaden.

Schetsen ontwerpopgave

Hier kunt u de schetsen voor de ontwerpopgave downloaden.

Samen sterk in het netwerk deel 1

Deze notitie van Regio Groningen-Assen van oktober 2003 is in twee delen opgesplitst. Deel 1 beschrijft de visie. Deel 2 beschrijft de uitvoering.
U kunt hier deel 1 downloaden. Hieronder kunt u deel 2 downloaden.

Samen sterk in het netwerk, deel 2

Deze notitie van Regio Groningen-Assen van oktober 2003 "Samen sterk in het netwerk) is in twee delen opgesplitst. Deel 1 beschrijft de visie. Deel 2 beschrijft de uitvoering.
U kunt hier deel 2 downloaden. Hierboven kunt u deel 1 downloaden.

Regio Groningen-Assen Introductie actualiseren

Hier kunt u de notitie downloaden waarin het actualiseren van de Regio Groningen-Assen en de bijbehorende opgaven wordt geïntroduceerd.

Reactie en commentaar actualiseren Regio Groningen-Assen

Hier kunt u de nota "Regio in beweging!" downloaden. Dit is de nota met reactie en commentaar op de actualisatie Regiovisie Groningen-Assen 2030.