Raadsbehandeling oktober 2009

U kunt hier de ontwerpvisie van maart 2009 inzien.

Voor de planMER (maart 2009) klikt u hier.

Hier vindt u de stukken over de hoofdontsluiting Leek-Roden (februari 2009) en de second opinion op deze studie (oktober 2008).

Downloads op deze pagina

De volgende stukken zijn hieronder te downloaden:

Inlegvel Masterplan Openbaar Vervoer
Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer deel 1 en 2
Advies kwaliteitsteam Groningen-Assen
Préadvies college van Leek aan de raad
Préadvies college van Noordenveld aan de raad
Memo van de commissie MER
Memo aan de commissie MER
Tweede toetsingsadvies over het MER-rapport
Reactie op het advies van de commissie MER
Kwalitatieve risicoanalyse
Analyse van de zienswijzen
Eindverslag inspraak
Nota van wijzigingen op het ontwerp
Nota van wijzigingen bijlage
Kaders voor een samenwerkingsovereenkomst
Intentieovereenkomst
Begrenzing plangebied
Uitgangspunten Samenwerkingsovereenkomst

Inlegvel Masterplan Openbaar Vervoer

Voor het maken van de ontwerp-IGS Leek-Roden is vroegtijdig in de planvorming een masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer opgesteld. Dit plan is mede de basis geweest voor de opname van het OV systeem in de ontwerp-IGS.

Na de opstelling van dit masterplan hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, zoals de plannen voor de regiotram en wijzigingen in het aantal te bouwen woningen.

De aanbevelingen uit het masterplan worden in het licht van de nieuwe ontwikkelingen bezien en meegenomen in het programma infrastructuur als onderdeel van het op te stellen Uitvoeringsprogramma Leek-Roden.

Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer deel 1

Via de link hierboven kunt u deel 1 van het materplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer van de werkgroep Verkeer downloaden.

Masterplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer deel 2

Via de link hierboven kunt u deel 1 van het materplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer van de werkgroep Verkeer downloaden.

Advies kwaliteitsteam

Via bovenstaande link kunt u het advies van het kwaliteitsteam Groningen-Assen van 27 oktober 2008, downloaden.

Begin 2008 vond een bijeenkomst plaats van de Stuurgroep Ontwerpopgave Leek - Roden en het Kwaliteitsteam van de Regio Groningen - Assen rond het Intergemeentelijk Structuurplan Leek - Roden. Mede volgend uit dit overleg is door de gemeenteraden van Noordenveld en Leek besloten een ontwerpvisie te maken, gebaseerd op een lagere woningbouwbehoefte van circa 5.800 woningen, te ontwikkelen in de periode tot 2030.

Wilt u de rest van het advies van het kwaliteitsteam lezen? Klikt u dan op de link hierboven.

Préadvies college van Leek aan de raad

Hier kunt u het préadvies van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek aan de leden van de gemeenteraad downloaden.

Préadvies college van Noordenveld aan de raad

Hier kunt u het préadvies van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld aan de leden van de gemeenteraad downloaden.

Memo van de commissie MER

Hier kunt u het memo van de commissie MER met nadere vragen over de plan MER van 28 april 2009, downloaden.

Memo aan de commissie MER

Hier kunt u het memo aan de commissie MER met antwoorden op de vragen over de planMER van 7 mei 2009, downloaden.

Tweede toetsingsadvies over het MER-rapport

Hier kunt u het tweede toetsingsadvies over het MER-rapport van 21 augustus 2009, downloaden.

Reactie op het advies van de commissie MER

Hier kunt u de reactie op het advies van de Commissie MER van 15 september 2009, downloaden.

Kwalitatieve risicoanalyse

Hier kunt u de kwalitatieve risico- en gevoeligheidsanalyse van de IGS Leek/Roden van 20 augustus 2009, downloaden.

Analyse van de zienswijzen

Hier kunt u de analyse op hoofdlijnen van de zienswijzen, downloaden.

Eindverslag inspraak

Hier kunt u het eindverslag van de ingekomen zienswijzen op het ontwerp van de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden van 15 september 2009, downloaden.

Nota van wijzigingen op het ontwerp

De nota van wijzigingen op de IGS kunt u via de link hierboven downloaden.


Nota van wijzigingen bijlage

Via bovenstaande link kunt u de bijlage bij de Nota van wijzigingen downloaden.

Kaders voor een samenwerkingsovereenkomst

Via bovenstaande link kunt u het document downloaden dat de kaders beschrijft voor een op te stellen samenwerkingsovereenkomst.

Intentieovereenkomst

De link hierboven leidt naar de intentieovereenkomst van 6 mei 2009.

Begrenzing plangebied

Op de kaart, die u via bovenstaande link kunt downloaden, is de begrenzing van het plangebied voor de IGS Leek-Roden aangegeven.

Uitgangspunten Samenwerkingsovereenkomst

De uitgangspunten voor een op te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Noordenveld en Leek, de Dienst Landelijk Gebied en de provincies Groningen en Drenthe, verder partijen genoemd zijn in bovenstaand document verwoord.