De IGS

Vergroot afbeelding kaft(1).jpg

Wilt u de IGS en/of de kaarten gedetailleerd inzien, kijkt u dan bij Archief/IGS.

In overleg met de maatschappelijke organisaties is, binnen de kaders van de regiovisie Groningen Assen, een gebiedsgerichte en grensoverschrijdende visie ontwikkeld: de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (IGS).

Op 21 oktober 2009 hebben de gemeenteraden van Noordenveld en Leek de IGS vastgesteld. De IGS is samen met de provincies Drenthe en Groningen en de Dienst Landelijk gebied van het Ministerie van LNV opgesteld. Deze drie partners van beide gemeenten hebben ingestemd met de IGS.

Vergroot afbeelding regiovisie.jpg Regiovisie GA

De IGS Leek-Roden is een structuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leek en de omgeving van Roden in de gemeente Noordenveld voor de periode 2010-2030. Deze visie is een uitwerking van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het gebied Leek-Roden. Het is een lange termijn visie.

Bij de stedenbouwkundige vormgeving is steeds gewerkt vanuit het landschap. Drie landschapstypen vormen samen de unieke identiteit van dit gebied. Die identiteit komt in alle onderdelen terug. Ook de eigen identiteit van de verschillende kernen en hun ontwikkelingsmogelijkheden zijn basiselementen voor de visie.

Vergroot afbeelding begrenzing(1).jpg Begrenzing gebied

De visie voorziet in een uitbreiding, transformatie en revitalisering van de dorpen Leek en Roden, en de kernen Zevenhuizen, Oostwold, Nietap, Tolbert en Nieuw-Roden binnen een landschappelijk raamwerk.

Bij de stedenbouwkundige vormgeving is steeds gewerkt vanuit het landschap. Drie landschapstypen vormen samen de unieke identiteit van dit gebied. Die identiteit komt in alle onderdelen terug. Ook de eigen identiteit van de verschillende kernen en hun ontwikkelingsmogelijkheden zijn basiselementen voor de visie.

Ambitie voor lange termijn

Uit de visie spreekt een duidelijke ambitie voor dit gebied voor de lange termijn. Deze ambitie blijkt onder meer uit:

  • de hoogwaardige woon- en werkmilieus;
  • het binnendorps bouwen;
  • de inzet van nieuwe gebieden voor woningbouw en werkgelegenheid;
  • de forse investeringen in het bestaande, unieke landschap als drager voor de bebouwing, zowel in de woonwijken als in het omringende landschap;
  • een goede ontsluiting voor auto, openbaar vervoer, fietser en wandelaar;
  • het behoud van de identiteit van de kernen;
  • de goede ontwikkelingskansen voor de kernen, passend bij de functie die Leek en Roden hebben in de regio Groningen Assen;
  • het grensoverschrijdende karakter van de visie: functietoedeling is in de visie niet gebaseerd op gemeente of provinciegrenzen, maar bepaald vanuit het gebied als geheel, als ware er geen grenzen.

Hieronder kunt u de projectenkaart van de Regiovisie Groningen Assen en de kaart met de begrenzing van het gebied met toponiemen downloaden.