Infrastructuur

Spreiding van drukte

Vergroot afbeelding kaart_infra_totaal.jpg Infrastructuur totaal

De belangrijkste vraag is op welke manier op het bestaande verfijnde wegennet in de toekomst verder kan worden ontwikkeld. Een ontwikkeling van het wegennet is noodzakelijk om verschillende redenen:

  • een aantal wegen is zo druk belast dat het ten koste gaat van de leefbaarheid rondom deze wegen (Auwemalaan en N372 in Leek);
  • een verdere ontwikkeling van het gebied met woningbouw en bedrijvigheid zal de bestaande wegen nog meer belasten;
  • een autonome groei van het autogebruik.
spreidingvandrukte.jpg

Bij de ontwikkeling van de infrastructuur zal daarom ingezet worden op een combinatie van een soepele afhandeling van het verkeer in combinatie met de handhaving en verbetering van de leefbaarheid rondom de wegen. Een spreiding van de drukte is dus gewenst, met daarbij een duidelijke visie waar het in het netwerk het autoverkeer drukker mag zijn (met een omschreven maximum) en waar het autoverkeer rustiger moet zijn (met een omschreven maximum). Het ontwerp kan hiervoor in drie lagen worden beschreven:

  • uitbreiding hoofdinfrastructuur,
  • optimalisering openbaar vervoer en
  • verfijning langzaam verkeer netwerk.

Uitbreiding hoofdinfrastructuur

Vergroot afbeelding kaart_infra_hoofd.jpg Hoofdinfrastructuur

De uitbreiding van de hoofdinfrastructuur heeft een goede ontsluiting van de bestaande dorpen en de geplande nieuwe locaties, een goede leefbaarheid in de dorpen en langs de wegen waaraan gewoond wordt en het tegengaan van sluipverkeer over wegen en straten die daarvoor niet geschikt zijn tot doel.

Vergroot afbeelding i_nieuwe_infra.jpg Nieuwe ontsluiting

Met de aanleg van een geheel nieuwe hoofdontsluiting van Roden, westelijk langs Leek naar de A7, kan het grootste effect worden bereikt op deze drie doelen. Een Westtangent langs Leek met aansluitingen vanuit Tolbert ontlast de Midwolderweg, de Holm en de Auwemalaan, biedt een goede ontsluiting voor de nieuwe woningbouwlocatie ten westen van Tolbert en lost het probleem van het sluipverkeer op de Halbe Wiersmaweg op.

Vergroot afbeelding i_zevenhuisterweg.jpg Zevenhuisterweg

Een aansluitende oost-westverbinding tot aan de geplande nieuwbouw bij Nieuw-Roden biedt een goede ontsluiting voor de nieuwbouw bij Nieuw-Roden en maakt het mogelijk het sluipverkeer tussen Nieuw-Roden en Leek effectief aan te pakken. Daarmee wordt de effectiviteit van de Westtangent versterkt.

Om de Terheijlsterweg verkeersluw te maken ten behoeve van een aantrekkelijke fietsroute richting Nietap/Leek wordt ervoor gekozen de nieuwe auto-ontsluiting via de nieuwbouw van Nieuw-Roden te verbinden met de Zevenhuisterweg.

inpassing_wijkenweg.jpg

Een Westtangent langs Leek met aansluitend een oost-westverbinding tot aan de geplande nieuwbouw bij Nieuw-Roden is goed landschappelijk in te passen. Het streven is naar een vormgeving met zo min mogelijk bogen en diagonalen en met zoveel mogelijk richtingen die in het landschap aanwezig zijn. De oost-westverbinding vanaf de Westtangent tot aan de nieuwbouw van Nieuw-Roden wordt om landschappelijke redenen op de grens van landgoed Terheijl en het Wijkengebied getraceerd. De landschappelijke beleving van de wegen zal worden versterkt met het aanbrengen van laanbeplanting.

illustratie_wijkengebied-terheijl.jpg

Aan de noordzijde van Leek-Tolbert, ten zuiden van de A7 en parallel aan de toekomstige railinfrastructuur, zal de hoofdinfrastructuur tevens worden uitgebreid met een doorkoppeling tussen de westelijke ontsluitingsweg en de op- en afrit 'Leek-Roden' bij de A7. Deze doorkoppeling maakt een ring aan de noordwest kant van Leek-Tolbert en zorgt er tevens voor dat een toekomstig station optimaal vanuit beide kanten wordt ontsloten.

sluipverkeer.jpg

Het fijnvertakte netwerk van wegen leidt niet altijd tot een kwalitatieve structuur voor alle verkeerssoorten. Daarom zal op de plaatsen waar het langzame verkeer verkozen wordt boven het autoverkeer gekeken moeten worden in hoeverre de landelijke wegen moeten worden voor afgesloten sluipverkeer door auto’s.

Openbaar vervoer

Vergroot afbeelding kaart_infra_ov.jpg Infrastructuur OV

De maatregelen voor het openbaar vervoer, die in het kader van het IGS worden voorgesteld bestaan uit twee groepen: de maatregelen op structuurniveau voor het verbindend netwerk en de maatregelen op detailniveau voor het ontsluitend netwerk.

Het systeem op structuurniveau is opgehangen aan twee separate 'stam'-lijnen, de dragers van het systeem: één stamlijn tussen Groningen en Leek via de A7 en één stamlijn tussen Groningen en Roden via Peize. Beide stamlijnen lopen via het OV-knooppunt Transferium Hoogkerk. Ze worden uitgevoerd als volwaardig hoogwaardig openbaar vervoer; modern materieel, een gestrekte lijnvoering, primair gericht op snelheid en doorstroming, met een hoge betrouwbaarheid en een herkenbaar imago.

Stamlijnen krijgen een beperkt aantal, goed geoutilleerde haltes, die aansluiting geven op het onderliggend ontsluitend openbaar vervoernetwerk in Leek en Roden. Ze sluiten aan op het langzaam verkeersnetwerk, zodat de stamlijnen goed per fiets of te voet bereikbaar zijn en de reikwijdte van de haltes aanzienlijk wordt vergroot.

De bestaande buslijn vanuit Oosterwolde naar Groningen blijft ook in de toekomst voor Zevenhuizen de rol vervullen van basislijn richting Groningen. Daarbij is denkbaar dat de lijn in de toekomst wordt aangesloten op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer van Leek (of Roden) naar Groningen.

Het ontsluitend netwerk – het detailniveau – is een samenstel van optimaal op de vervoersvraag toegesneden lijnen. De vorm is vraagafhankelijk en varieert van reguliere lijnen tot servicebuslijnen. Het netwerk kan eenvoudig worden uitgebreid of anderszins worden aangepast aan een veranderende vraag.

Vergroot afbeelding i_ov.jpg Zoekgebied station Leek

Er wordt rekening gehouden met een toekomstige koppeling tussen beide stamlijnen, zeker als een spoorverbinding Heerenveen-Groningen wordt gerealiseerd. Deze lijn, die een substantiële verbetering in het functioneren van het openbaar vervoer betekent, ligt grotendeels direct naast de A7. Het biedt de mogelijkheid voor een station in Leek. Het spoorstation kan na 2020 de functie van halteplaats voor de trein vervullen, als een halteplaats voor de regiotram die van dezelfde rails gebruik kan gaan maken. Het station Leek kan dan als subregionaal knooppunt voor het OV-netwerk gaan functioneren.

Verfijning langzaam verkeer netwerk

Vergroot afbeelding kaart_infra_langzaamverkeer.jpg Langzaam verkeer

Het bezitten van een netwerk van aantrekkelijke routes die primair zijn gericht op het gebruik van de fiets of op de voetganger is van grote toegevoegde waarde. Deze routes zijn zowel aantrekkelijk voor dagelijks gebruik (van huis naar school, van huis naar het werk, van huis naar de winkel, etc.) als voor recreatief gebruik.

De structuurvisie voorziet op drie manieren in een optimalisatie van deze routes:

  • Het complementeren van het totale netwerk aan routes vanuit de dorpen naar het buitengebied. Deze routes zijn op de kaart aangegeven in groen.
  • De positionering van nieuwe paden op aantrekkelijke locaties die zorgen voor een totale landschappelijke beleving. Deze paden zijn gekoppeld aan de landschappelijke drager en zorgen voor de mogelijkheid een rondje Leek-Roden te maken. Het landgoed Terheijl wordt hierdoor het centrale belevingsgebied (de spin in het web). De routes zijn op de kaart aangegeven in dik-rood.
  • Een duidelijk onderscheid tussen routes die primair gericht zijn op het langzame verkeer (vaak oude landschappelijke structuren) en routes waar meer autoverkeer op voorkomt (een duidelijk onderscheid tussen druk en rustig). De routes zijn aangegeven in dun rood. Daar waar belangrijke autoroutes en langzaam verkeersroutes samenkomen zullen aparte voorzieningen voor het langzaam verkeer dienen te worden aangelegd.
Vergroot afbeelding i_uitgaande_routes.jpg Bereikbaarheid buitengebied

Vanuit de verschillende kleine kernen zorgen doorgaande langzaam verkeer verbindingen er voor dat het buitengebied eenvoudig te bereiken is.

Vergroot afbeelding i_randparkrondje(2).jpg Rondje Leek-Roden

Het voorgestelde netwerk wordt op twee manieren gerealiseerd, zowel door de aanleg van nieuwe paden als door het toepassen van een functieverandering. Dit laatste kan worden gerealiseerd indien de uitbreiding van de hoofdinfrastructuur voorziet in aantrekkelijke alternatieven voor het autoverkeer. Het wegen- en padennet van het landgoed Terheijl kunnen bijvoorbeeld primair worden afgestemd op het langzaam verkeer, omdat er een nieuwe hoofdinfrastructuur wordt aangelegd vanaf de A7 tot aan Nieuw-Roden.

paden(1).jpg

Hieronder kunt u de kaarten met betrekking tot de infrastructuur downloaden.