Landschapsontwikkelingszones

De IGS voorziet in 4 landschapsontwikkelingszones, namelijk landgoed Terheijl, het Wijkengebied, het Steenbergerveld en Roden-oost.

Ontwikkeling landgoed Terheijl

Vergroot afbeelding kaart_terheijl.jpg Ontwikkeling Terheijl

Terheijl is gesticht in de 13de eeuw door de monniken van het cisterciënzer klooster van aduard, als strafkolonie (ter helle) voor monniken die de kloosterregels hadden overtreden. In de 15de eeuw werd Terheijl een buitenverblijf voor bezinning en rust; er werd een kapel gebouwd en een park aangelegd.

Vergroot afbeelding o1_laan_terheijl.jpg Oude laan Terheijl

Het oude landgoed is op dit moment nog in fragmenten aanwezig. De oude lanen zijn gedeeltelijk intact gebleven, maar functioneren tegelijkertijd als sluiproutes voor verkeer wat van Roden naar de A7 wil. De recreatieve beleving van het landgoed wordt daarmee beperkt tot een aantal paden en het bosrijke gebied Natuurschoon.

Vergroot afbeelding o1_huize_terheijl.jpg Huize Terheijl

Het landhuis, huize Terheijl, is verdwenen, waardoor het ontbreekt aan een natuurlijk hart. De ambitie is het landgoed opnieuw beleefbaar te laten zijn in zijn volle omvang. Dat betekent een uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie naar de westkant. Op deze manier komt het hart van het gebied, waar ooit huize Terheijl stond, weer in het midden te liggen.

Vergroot afbeelding o1_schets.jpg Terheijl als verbinding

Naast dat het landgoed interessanter wordt voor recreatie en natuurontwikkeling, kan het tevens functioneren als landschappelijke verbinding tussen het Wijkengebied aan de westelijke kant en het potkleigebied aan de oostelijke kant.

Het nieuwe landgoed zal verder worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk landschap met afwisselend bospartijen en weides. De oude laanstructuur zal worden hersteld. Op een aantal strategische locaties, om te beginnen bij voormalig huize Terheijl, zullen opnieuw gebouwen worden gerealiseerd met een publieke, recreatieve functie. De uitstraling van de gebouwen wordt afgestemd op de totale landgoedsfeer.

o1_fotos.jpg

De beleefbaarheid van het landgoed wordt verbeterd doordat alle routes primair worden ingericht voor langzaam verkeer, met medegebruik van de weg voor lokale bewoners. Dit netwerk van paden en weggetjes wordt vaak uitgevoerd als laan en optimaal aangesloten op het netwerk van paden in de omgeving. Bij de entrees van het landgoed zal een poort de positie van het landgoed versterken.

Ontwikkeling Wijkengebied

Vergroot afbeelding kaart_wijkengebied.jpg Ontwikkeling Wijkengebied

Het Wijkengebied is onderdeel van het ontginningslandschap. De ontginning van het hoogveen, welke heeft plaatsgevonden vanaf de 17de eeuw tot in de 20ste eeuw, werd ontsloten door het graven van vaarten en wijken. In het Wijkengebied is de structuur bijzonder omdat hier kort op elkaar een aantal wijken parallel aan elkaar zijn gegraven (Kortewijk, Langewijk, Poolswijk, Bisschopswijk). Deze wijken sluiten aan op de Drostinnewijk die weer in verbinding staat met het Leekster Hoofddiep.

Vergroot afbeelding hoofdwaterstructuur.jpg Hoofdwaterstructuur

De zuidkant van het Wijkengebied heeft een gedraaide verkaveling, omdat het ontgonnen is vanaf de Zevenhuisterweg. Langs de wijken is bebouwing aanwezig, meestal op enige afstand van de wijk. Rondom de bebouwing bevindt zich erfbeplanting, langs de wijken laanbeplanting en de kavels worden soms afgescheiden door houtsingels.

Vergroot afbeelding o2_wonen_in_wijkengebied.jpg Wonen in het Wijkengebied

De wijkenstructuur is op dit moment nog maar gedeeltelijk aanwezig als gevolg van het plaatselijk dempen van de wijken. Andere landschappelijke structuren zoals lanen, houtsingels en erfbeplanting zijn ook nog maar gedeeltelijk aanwezig. Het geheel oogt nog steeds landelijk, maar is wel toe aan een opknapbeurt. Met name de verschuiving van agrarische bebouwing met agrarisch land naar woonboerderijen met ponyweides geeft het gebied een andere aanblik.

Vergroot afbeelding o2_profiel_wijkengebied(1).jpg Profiel Wijkengebied

Het Wijkengebied vormt een belangrijk onderdeel van de landschappelijke drager en zal daarom worden ontwikkeld tot een robuust landschappelijk element. De basis voor de ontwikkeling wordt gevormd door de wijken die opnieuw worden uitgegraven. Aan de wijken zal in beperkte mate een landschappelijk georiënteerde bebouwing worden toegevoegd.

bebouwing_wijkengebied.jpg

De wijken zijn, naast de ontsluiting voor de bewoners, primair gericht op gebruik voor langzaam verkeer. Haaks op de wijken zullen kleine paden, die vaak ook de ontsluiting vormen voor de bebouwing, worden aangelegd zodat het totale gebied beleefbaar wordt gemaakt en wordt aangesloten op omringende gebieden als Nieuw-Roden en landgoed Terheijl. Rondom de nieuwe bebouwing zal erfbeplanting worden aangelegd. Tevens zullen de lanen en houtsingels weer in ere worden hersteld. Het totaal levert een landschap op waarin wonen, recreatie en kleinschalig agrarisch gebruik zorgen voor een intieme landelijke sfeer.

Ontwikkeling Steenbergerveld

Vergroot afbeelding kaart_steenbergerveld.jpg Ontwikkeling Steenbergerveld

Het Steenbergerveld is op dit moment voornamelijk een open veld met grootschalige landbouw een combinatie van akkerbouw en veeteelt. Tevens functioneert het Steenbergerveld als foerageergebied voor ganzen die komen van het Fochterlooërveen.

Vergroot afbeelding o3_profiel_steenbergerveld.jpg Profiel Steenbergerveld

De geomorfologische situatie van het Steenbergerveld laat zien dat het beekdal van de Steenbergerloop een bijzondere uitsnijding in het landschap maakt, deze is op dit moment echter nauwelijks zichtbaar.

o3_fotos(1).jpg

De Steenbergerloop is nu een gekanaliseerde beek zonder natuurlijke oevers. De zuidkant van het veld wordt begrensd door een bosstrook met de Noorderduinen en de Zuursche duinen. In dit gebied wordt veel gerecreëerd. Een uitbreiding van recreatieactiviteiten naar het Steenbergerveld lijkt hier kansrijk.

bebouwing_steenbergerveld.jpg

Om het Steenbergerveld een solide onderdeel van de landschappelijke drager te laten zijn zal daarom bekeken moeten worden in hoeverre natuur, recreatie en landbouw hier tot een nieuwe, duurzame balans kunnen komen.

Vergroot afbeelding o3_schets.jpg Ontwikkeling bosstrook

Aan de oostzijde wordt het Steenbergerveld begrensd door een bosstrook langs de Esweg. Deze bosstrook vormt een belangrijk onderdeel van de landschappelijke drager voor het gebied. Een uitbreiding van deze bosstrook in het Steenbergerveld maakt de drager sterker. Tevens wordt de rand van het bos aantrekkelijker door hier een wandel- en fietspad op te nemen. Het bos wordt doorkruist door de Steenbergerloop die hier een natuurlijke oever krijgt. Op een aantal plaatsen wordt bebouwing op een landschappelijke manier opgenomen (wonen in het bos). Deze bostypologieën geven het bos een bijzonder karakter.

Ontwikkeling natuur langs Peizerdiep en landgoed-golfbaan Roden-oost

Vergroot afbeelding kaart_rodenoost.jpg Ontwikkeling Roden-oost

Het landschap aan de oostkant van Roden is onderdeel van het esdorpenlandschap op de overgang van droog (esdorp) naar nat (beekdal). Het beekdal heeft op dit moment een belangrijke natuurfunctie en is onderdeel van de EHS. Het gebied oogt landelijk, maar heeft in het midden een golfbaan die doorsteekt tot in het beekdal. De oude houtwalstructuur is nog gedeeltelijk aanwezig. Tevens bevindt zich in het gebied een oud gaswinstation dat niet meer in gebruik is. Stedenbouwkundig bevindt het gebied zich op de grens van bebouwd (aan de noordzijde) en landschappelijk (aan de zuidzijde).

Het totaal oogt niet als een robuust onderdeel van het landschap. Om het wel robuust te maken worden een aantal ingrepen gedaan:

  • duidelijker maken overgang nat-droog,
  • aanpassen golfbaan,
  • toevoegen bebouwing op landgoed Mensinge en
  • uitbreiden netwerk recreatieve paden.
o4_profiel_landgoed.jpg


De overgang van droog (es) naar nat (beekdal) zal met natuur- en landgoedontwikkeling duidelijker worden vormgegeven. Het beekdal wordt opener en natter gemaakt. Het gebied langs het Oosteinde wordt met bosjes, houtwallen en weides meer intiem gemaakt.

Vergroot afbeelding o4_schets_golfbaan.jpg Draaiing golfbaan

De golfbaan wordt gedeeltelijk verplaatst naar het landgoed zodat het beekdal geschikt kan worden gemaakt voor natuurontwikkeling. De golfbaan wordt als het ware een kwart slag gedraaid.

Vergroot afbeelding eindhoven_clubhouse.jpg voorbeeld inpassing bebouwing

Op het landgoed zal op een drietal plaatsen bebouwing worden toegevoegd op een manier die past in het landschap. Deze bebouwing staat niet op zichzelf maar houdt sterk verband met de bestaande waardevolle agrarische bebouwing. Het nieuwe ensemble van landgoedachtige bebouwing kan zowel een woonfunctie als een representatief kantoor zijn.

Op het landgoed zal het netwerk van openbare recreatieve paden worden uitgebreid zodat het totale gebied beter wordt verankerd met zijn omgeving.

Hieronder kunt u de kaarten van de Landschapsontwikkelingszones en de dwarsprofielen downloaden.