Leek - Tolbert

Wonen tussen de houtsingels

Vergroot afbeelding kaart_ro_leek-tolbert.jpg Ontwerp Leek-Tolbert

Aan de westkant van Leek-Tolbert bevindt zich een houtsingellandschap als onderdeel van het wegdorpenlandschap. De voorgestelde uitbreiding met woningbouw in dit gebied zal worden opgehangen aan de identiteit van dit landschap met als thema: 'wonen tussen de houtsingels'.

Vergroot afbeelding dg03_houtsingel.jpg Houtsingellandschap

De structuur van de huidige houtsingels zal worden verdicht om werkelijk van een identiteitsdrager te kunnen spreken. De nieuwe bebouwing zal zich oriƫnteren op de singels, die tevens de belangrijkste openbare ruimte van het gebied bepalen.

Vergroot afbeelding dg03_randpark.jpg Randpark Tolbertervaart

De oostzijde van het gebied wordt gevormd door de Tolbertervaart waarlangs een langwerpig park wordt aangelegd. Dit park is tevens onderdeel van de landschappelijke hoofdstructuur van het totale gebied. Samen met het park zal een buitensportlocatie worden gerealiseerd. Aan de westzijde grenst de locatie aan het houtsingellandschap waarop het zich oriƫnteert.

Vergroot afbeelding tolbertervaart.jpg Tolbertervaart

De bebouwing zal worden uitgevoerd in een dorpse dichtheid met een verdunning naar de buitenrand, het dorp verdampt hier als het ware in zijn omgeving.

Een aantal bestaande landschappelijke lijnen (Holmerpad en Carolieweg) die lopen in oost-west richting zullen als langzaam verkeersroute worden opgenomen in het gebied en worden aangesloten op het pad langs de Tolbertervaart in het langwerpige park.

profiel_leek-tolbert.jpg

Dwars op de ontwikkelingsrichting lopen twee nieuwe insteekwegen die de nieuwe, westelijke ontsluitingsweg met de bedrijventerreinen Diepswal en Oldebert verbinden. Het verkeer vanaf de aansluitingen van de insteekwegen op de bedrijventerreinen tot aan de Auwemalaan verloopt via de bestaande infrastructuur. Bij de verdere uitwerking van de IGS zal goed gekeken worden naar de verkeerskundige maatregelen die noodzakelijk zijn om een goede geleiding over die bestaande infrastructuur mogelijk te maken.

bebouwing_leek-tolbert.jpg

Aan de ontwikkeling van dit woongebied zal het landschapsbeheer en de ontwikkeling van een stuk houtsingellandschap worden gekoppeld. Dit betreft het gebied tussen de nieuwe ontwikkeling en de westelijke ontsluitingsweg.

leek-tolbert_wonentussenhoutsingels.jpg

Hieronder kunt u de ontwerpkaart en het dwarsprofiel downloaden.